Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders bedongen op de voorzijde.

Bij niet-betaling is onmiddellijk een intrest eisbaar van 10% zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Alle inningskosten vallen ten laste van de schuldenaar.

2. Indien de verschuldigde betaling niet binnen de maand vanaf de vervaldag geschiedt, is de schuldenaar buiten de innings- en protest, intrest en gedingkosten, een schadevergoeding wegens economisch nadeel verschuldigd gelijk aan 12% op de hoofdsom met een minimum van 125,00EUR en een maximumbedrag van 1 900,00EUR. Deze vergoeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling eisbaar.

3. De facturen zijn betaalbaar te Geraardsbergen. Bij gerechtelijke inning of betwisting zijn de rechtbanken van Geraardsbergen en Oudenaarde of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.

4. De klachten moeten, om geldig te zijn, binnen de 8 dagen na de aflevering geschieden.

5. Indien de schuldenaar wissels heeft geaccepteerd teneinde zijn schuld af te korten en hij één dezer wissels onbetaald en geprotesteerd terug laat keren, wordt het bedrag der nog te vervallen wissels onmiddellijk en ineens eisbaar. Hetzelfde geldt indien termijnen van betaling worden gegeven en deze niet worden geëerbiedigd.

6. Wanneer een persoon een aankoopbelofte of een aankoopcontract ondertekende, en zijn verbintenis verbreekt, hebben wij het recht ofwel de uitvoering van het contract te vorderen ofwel de koop-verkoop als verbroken te aanzien en een schadevergoeding te eisen die forfaitair en conventioneel wordt bepaald op 10% van de koopsom.

Artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek is hieromtrent van toepassing.

7. Leveringsdata worden slechts bij benadering gegeven. Het niet eerbiedigen ervan kan geen aanleiding geven tot het verbreken van het contract of tot een eis in schadevergoeding vanwege de besteller.

8. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

10. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voorkomen uit deze herverkoop.

11. Door het dragen of gebruiken van de door ons geleverde goederen verplicht u zich tot het betalen van deze factuur.

Evenementen

Reva-beurs

19/05/2022 - 21/05/2022

Flanders Expo

Autonomies

05/05/2022 - 07/05/2022

Namur Expo

Kangoeroebeurs

11/03/22 - 12/03/22

Waregem Expo

Klaar om je te helpen

Ortho Medica Geraardsbergen

Astridlaan 112 -114
9500 Geraardsbergen
Tel: 054/41 45 48
E-mail: info@orthomedica.be

Ortho Medica 
Herne

Kapellestraat 61/A
1540 Herne
Tel: 0478/32 77 70
Op afspraak

Combi-consult medisch centrum

Consultatie specialist / zorgverstrekker
Astridlaan 112 -114
9500 Geraardsbergen
mcgeraardsbergen.be

Medisch centrum Don Bosco Halle

Lenniksesteenweg 59/01
1500 Halle
Tel: 02 360 25 05
Afspraken: mcdb.be